Chokan Valikhanov


Chokan Valihanov

Kazakh Instructive Chokan Valikhanov.
Pupil of Siberian the Kadet corps(Omsk).

Назад